За нас

За нас

За нас

„Панайот Пейчев” ЕООД - гр.Бургас е основана през 2006 г. с основна дейност внос и доставка на едро на цялостни решения за изграждане на водопроводи, канализация и индустриални тръбопроводи. В процеса на своето развитие фирмата започва производство на собствена марка полиетиленови напорни тръби за питейна вода, газоснабдяване, тръби за защита на оптични кабели. Днес компанията разполага с производствена и търговска база в гр. Бургас, както и  складове в други градове, общо 4000 м2 открити и 1200 м2 закрити складови площи, офиси и магазини, специализиран автопарк за доставка на материали.

Основни номенклатури:

PЕ100-Тръби и фитинги за напорни тръбопроводи с диаметър от 16 до 1600 мм

PЕ100-Тръби и фитинги за газ с диаметър от 20 до 630 мм

PЕ100RC-Тръби за питейна вода и га с диаметър от 20 до 1200 мм

PEHD и PPHM-Тръби и фитинги за канализация - двуслойни, спирални, електрозаваряеми и др.от DN 110 до DN 3000.

PPR-Тръби и фитинги за вътрешен (сграден) водопровод

PVC-Тръби и фитинги за канализация: SN2, SN4, SN8 от всички диаметри, напорно PVC и др.

GRP- стъклопластови тръби и фитинги

Чугунени тръби и фитинги

PEHD-Тръби за дренаж, кабелозащитни мрежи и тръби за защита на оптични кабели

Спирателна и регулираща арматура за индустриални водо-и газопроводи: възвратни вентили, филтри, шибри, стоманени фитинги, контролери, бътерфлай клапи, хидранти, противопожарно оборудване, водомери и др.

Спирателна и регулираща арматура за отпадни води.

Полимербетонови и чугунени изделия: капаци, решетки, ограничителни стълбове и дренажни системи.

Техника за строителството - машини за челна и електродифузна заварка, фиксатори за бетон, крепежи, обозначителни ленти

Линейно отводняване, PEHD-улеи и решетки с клас на натоварване от  A 15 до F 900

Стоманени и чугунени фитинги, свързващи части и други продукти.

 

За да бъдем полезни на нашите клиенти, поддържаме големи складови наличности от всяка продуктова група, предоставяме бързо необходимата за всяко запитване и проект информация с технически параметри и характеристики на нашите продукти, както и всички необходими сертификати и документация.

       "Панайот Пейчев" ЕООД    поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2015. 

 

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Политиката за поверителност и защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте наши контрагенти– физически лица или представител на юридически лица, както и на служителите на „Панайот Пейчев”ЕООД.

I. Данни за администратора и за контакт с него. „Панайот Пейчев”ЕООД е търговско дружество, администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102986183. Може да се свържете с нас на адрес: Гр.Бургас, 8000, ул. Одрин 3, ет.5, Телефони: 056/815730 „Панайот Пейчев” ЕООД обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни, които „Панайот Пейчев” ЕООД събира и обработва, следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

II. Какви категории лични данни можем да получим и обработваме?

Физическа идентичност - име, ЕГН/ЛНЧ, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка, един или повече специфични признаци и други;

Семейната идентичност - семейно положение, родствени връзки и др.;

Образование - вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата, допълнителна квалификация. Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;

Допълнителна квалификация – данните се предоставят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;

Трудова дейност - професионална биография - данните се предоставят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;

Медицински данни – физиологично, психическо и психологично състояние на лицата. Данните са от значение при заемане на длъжности и изпълнение на функции, изискващи особено висока степен на отговорност, пряка ангажираност и непосредствен досег с хора, в това число от рискови групи; Икономическа идентичност - имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества и др.;

Други - лични данни относно гражданско-правния статус на лицата, необходими за длъжностите, свързани с материална отговорност. Предоставят се на основание нормативно задължение. лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение в сградите и помещенията на „Панайот Пейчев” ЕООД.

В регистрите, поддържани в „Панайот Пейчев”ЕООД, се съдържа информация за технологията на обработване на личните данни, срока на съхранение им, носители на данните.

III. С каква цел обработваме лични данни и на какви правни основания?

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

• Сключване и изпълнение на търговски договор;

• Сключване и изпълнение на трудов договор; • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);

• Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси, защита на нашата собственост;

• Вашето съгласие.

IV. Категориите получатели на Вашите лични данни Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори. „Панайот Пейчев”ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

• Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР,;

• Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

• Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

• доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това.

V. Срок за съхранение на данните. Като администратор на данни „Панайот Пейчев”ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече няма нужда от Вашите лични данни, ги изтрива от своята система или ги прави анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

VI. Какви са Вашите права Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, съхранявани и обработвани в „Панайот Пейчев”ЕООД. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните. По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си да бъдеш забравен. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление/или заявление по електронен път по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис/ до управителя на фирмата лично или от изрично упълномощено от него лице. Подаването на заявлението е безплатно. Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане. Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.

VII. Защита на личните Ви данни „Панайот Пейчев”ЕООД предприема следните мерки за защита на личните данни – технически и организационни:

- компютърните сървъри за база данни са на съвременно техническо ниво. Сървърния хардуер използва RAID технологии за дискова подсистема, hot-swap твърди дискове и оперативна памет с механизъм за откриване и корекции на грешки.

- компютърните работни конфигурации използват Desktop операционни системи съобразно изискванията на приложния софтуер за работа с лични данни, да са компетентно балансирани и функционално оптимизирани.

- За всички компютърни конфигурации, сървъри и комуникационни средства, от които зависи правилното поддържане на базите с лични данни, са осигурени непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), антивирусен софтуер с включено автоматично обновяване и постоянно сканиране; активирана защитна стена и деинсталирани комуникатори, осигуряващи достъп извън рамките на компютърната мрежа на „Панайот Пейчев”ЕООД и създаващи предпоставки за идентифициране на IP адрес на потребителя и за достъп на злонамерен софтуер и мобилен код до компютрите.

- надеждна и защитена идентификация и автентификация на лицата, които обработват лични данни в електронен вид чрез пароли за достъп и определени потребителски права за работа с данните; поддържане на електронен архив и редовно архивиране на информационните бази, съдържащи лични данни; поддържане на операционните системи в актуално състояние; поддържане на антивирусни програми в актуално състояние; ползване на електронен подпис. -система от мерки по защита на сградите, помещенията и съоръженията, в които се създават, обработват и съхраняват лични данни и контрола върху достъпа до тях: личните данни се съхраняват в специализирани помещения или в зони с ограничен достъп. организационни и административни – регламентирани с правила и заповеди на управителя на „Панайот Пейчев” ЕООД;